בדיקת זיהום אוויר מרכב בנזין


זיהום אוויר מרכב אשר מותקן בו מנוע בנזין, לרבות רכב הפועל באמצעות גז.

הערכים אשר נבדקים בבדיקה זו הינם:

1. רמת תכולת חד תחמוצת הפחמן (CO)

2. רמת תכולת הפחמימנים (HC) – לרכבים עד שנת ייצור 1994

3. ערך למבדה, הערך המתקבל מהיחס שבין כמות האוויר והדלק הנכנסים בפועל למנוע לבין יחס כמות האוויר והדלק הנדרשים
לתגובה כימית מלאה במנוע. לרכבים משנת ייצור 1995 ומעלה.

הבדיקה עצמה נעשית בשני שלבים:

א. בדיקה במהירות סיבובי מנוע מוגברים*, בטווח זה נבדקים רמת תכולת חד תחמוצת הפחמן* וערך הלמבדה*.

ב. בדיקה במהירו סיבובי סרק*, בטווח זה נבדקת רמת תכולת חד תחמוצת הפחמן*.

בנוסף, לפני תחילת הבדיקה יש לוודא שטמפרטורת העבודה של הרכב נמדדת ע"פ הוראות יצרן (רשימת הערכים)*.*במידה ולא מופיעים הנתונים הנבדקים וטווחי הבדיקה,חלקם ו/או כולם, קרי מהירות סיבובי מנוע, טמפרטורת עבודה,
ערך תכולת לחמוצת הפחמן, ערך למבדה ורמת תכולת הפחמימנים הינם ע"פ נתוני יצרן ומשתנים מרכב לרכב ברשימת הערכים.
ערכי הבדיקה הינם הינם כפי שמצוינים בתקנות אוויר נקי של משרד הגנת הסביבה.